Vytištěno z Infoservisu opolsku.info

Nadpis článku: Pozor na výrazy bio a eko v názvech výrobků !
Autor: Rójová Zdeňka - ZR
Hodnocení: Hodnocení článku: 2.6
Datum vložení:08.08.2014, 19:21:00
4.4 Právní pomoc

Úvod:Obchodní inspekce provádí v Polsku intenzivní kontroly u výrobců potravin a krmiv za účelem ověření, zda nenarušují ustanovení NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů


Text:Dle NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů se výrazy bio a eko a také slova v češtině - biologické a ekologické a v polštině ekologiczne v názvech výrobků mohou používat výlučně tehdy, jedná -li se o produkty ekologické produkce.

Toto nařízení se vztahuje na následující produkty pocházející ze zemědělství, včetně akvakultury, pokud jsou tyto produkty uváděny na trh nebo určeny k uvedení na trh:

a) živé nebo nezpracované zemědělské produkty;

b) zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny;

c) krmiva

d) vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

Používání výrazů odkazujících na ekologickou produkci :

Pro účely tohoto nařízení se má za to, že produkt je označen

výrazy odkazujícími na ekologickou produkci, pokud se v jeho

označení, propagačním materiálu nebo obchodních dokumentech

on sám, jeho složky nebo krmné suroviny popisují výrazy,

které naznačují kupujícímu, že produkt, jeho složky nebo krmné

suroviny byly získány v souladu s pravidly stanovenými v tomto

nařízení. Zejména výrazy uvedené na seznamu v příloze a jejich

odvozeniny nebo zdrobněliny jako „bio" a „eko"mohou být

samostatně nebo v kombinaci používány kdekoli ve Společenství

a v kterémkoli jazyce Společenství při označování a propagaci

produktu, který splňuje požadavky tohoto nařízení nebo

požadavky z něj plynoucí.

V případě, že prodáváte výše citované produkty, jako np. krmiva a zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny, které nesplňují požadavky na produkty ekologického zemědělství a mají ve svém názvu výrazy bio či eko či slova biologický a ekologický , vystavujete se riziku udělení pokuty ze strany obchodní inspekce v PL a také následnému požadavku na přejmenování zboží ,a to i v případě, máte-li na název registrovánu ochrannou známku.

V případě potravin je nutné posoudit, zda se jedná o zpracovaný zemědělský produkt určený k použití jako potravina. Je nutné posoudit složení výrobku a určit, zda v něm převažují zemědělské produkty ,jejichž seznam je opět určen předpisy EU.

Chcete-li vědět více, jsme Vám k dispozici na adrese : info@cespolgroup.com

Autor: Rójová Zdeňka - ZR
Kotakt: DISPEČINK OPOLSKU.INFO
Email: dispecink@cespol.cz
Web: www.opolsku.info resp. www.polsko.biz
Tel: +420-596623066
Fax: +420-596623067
GSM: +420-602769179
Adresa: 28.října 270, 709 00 Ostrava
 Copyright (c) 2000-2002 opolsku.info
 CESPOL GROUP  si vyhrazuje veškerá práva k obsahu těchto stránek.
 Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů opolsku.info  je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany provozovatele.